Privacy

 

Stichting Holy Days (hierna: SHD) verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan de Rooseveltvakantieweek. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we deze persoonsgegevens verwerken.
Heb je vragen over dit privacy statement dan kun je contact opnemen via
stichtingholydays22@gmail.com

 

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Het “verwerken” van persoonsgegevens houdt in dat SHD deze kan: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, afschermen, uitwissen of vernietigen.
De persoonsgegevens, die ons worden verstrekt, worden gebruikt voor de beoordeling van de aanmelding door onze (medische) beoordelingscommissie, het informeren van de vrijwilliger die de deelnemer tijdens de week verzorgt/begeleidt (alsmede het betreffende ganghoofd) en de toezending door ons van correspondentie inzake de vakantie. Deze genoemden gaan uiteraard vertrouwelijk om met de informatie.
Verdere verspreiding van de gegevens vindt niet plaats.
De gegevens worden binnen drie maanden na de vakantieweek vernietigd, met uitzondering van de basisgegevens in verband met de evaluatie, herinnering, kerstgroet en de (eventuele) uitnodiging voor het jaar daarop.

 

De rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten. Om van deze rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via
stichtingholydays22@gmail.com

 

Recht op informatie en inzage: Indien u de persoonsgegevens die wij van u verwerken wilt inzien, neem dan contact met ons op.
Rectificatie: Indien u denkt dat we verkeerde gegevens van u hebben dan passen we het aan.
Vergetelheid: U kan uw persoonsgegevens die wij van u verwerken laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor onze administratie) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Indien je denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
• Bezwaar: Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Indien je uw persoonsgegevens wilt laten overdragen, neem dan contact met ons op.

 

Op de website staan foto’s. Op het moment dat hierop herkenbare personen staan, dan zijn deze foto’s geplaats na toestemming van de mensen die op een dergelijke foto staan.

Tijdens de vakantieweek worden foto’s en eventueel video opnamen gemaakt. De verspreiding hiervan vindt plaats volgens de voorwaarden van het tijdens de vakantieweek uitgereikte en door de gast ondertekende AVG formulier.

 

Disclaimer

Stichting Holy Days (verder: SHD) doet haar uiterste best om de informatie op haar website, formulieren en andere publicaties correct en actueel te houden. In de loop van de tijd kan het voorkomen dat informatie gewijzigd is, zonder dat dit aangepast is, verouderd is, of op een andere manier niet meer klopt.
SHD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van (informatie uit) haar publicaties (op papier, digitaal of op een andere manier gepubliceerd). SHD kan geen garanties geven m.b.t. de aard en inhoud van de publicaties.

SHD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit door SHD of derden gepubliceerde informatie, in welke uiting van SHD dan ook. SHD behoudt zich het recht voor om informatie door derden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.

SHD kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor besluiten of gevolgen daarvan door reizigers genomen op basis van door SHD verstrekte informatie, als deze informatie daar niet voor bedoeld is of op een onoordeelkundige manier worden gebruikt.
Hieronder valt o.a. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het op een andere manier in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van anderen.
Wij kunnen geen garantie geven m.b.t. de veiligheid van onze website. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die (op welke wijze dan ook) het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de website, e-mail en andere communicatiemiddelen.

Door van de site gebruik te maken stemt u in met inhoud en formulering van deze disclaimer.

Copyright

© Copyright Stichting Holy Days. Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, digitale publicatie, social media of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Holy Days

Cookies

Deze site van Stichting Holy Days plaats geen enkele vorm van cookies*, deze hoeven dus ook niet geaccepteerd te worden.

*Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een pc, tablet, mobiele telefoon of andere elektronisch apparatuur worden geplaatst. Je kunt cookies beheren via de browserinstellingen.

Stichting Holy Days, juli 2023