Algemeen

 

 

Naam: Stichting Holy Days

Oprichtingsdatum en vestigingsplaats: De Stichting is opgericht op 16 april 2002 en heden gevestigd in Doorn.

Kamer van Koophandelnummer: 30180395

IBAN: NL46 RABO 0162 1517 99

Contactgegevens: Voorzitter van het bestuur de heer D.E. de Jongh, Sterkenburgerlaan 36z1, 3941BD Doorn

Telefoon: 0343-413217

E-mail: stichtingholydays22@gmail.com

 

Doelstelling

“Het financieel ondersteunen van vakantieweken voor minder valide en minder vermogende personen en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk zou kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

De Stichting is de voortzetting van de Provinciale Diaconale Commissie waaronder de Werkgroepen Noord-Hollandse Vakantieweken in het F.D.Roosevelthuis te Doorn ressorteerden met als doel het organiseren van vakantieweken voor personen met een beperking.

Bestuur

Bestuur per 11-05-2022:

– Dhr. D.E. de Jongh, voorzitter

– Dhr. J. E. C. van Zomeren, penningmeester

Belonings­beleid

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, vacatiegeld of welke materiële vergoeding dan ook. Ze hebben slechts recht op een vergoeding van de in de uitoefening van hun taak in redelijkheid gemaakte kosten.

Bij het uitoefenen van de activiteiten van de stichting (in hoofdzaak het organiseren en uitvoeren van zorgvakanties en de fondsenwerving t.b.v. deze vakanties) is het inschakelen van andere vrijwilligers (zorgverleners) onontbeerlijk. Ook deze andere vrijwilligers krijgen geen materiële vergoeding voor hun werkzaamheden en ook zij hebben slechts recht op een vergoeding van de voor en bij hun activiteit(en) in redelijkheid gemaakte kosten.

Financiële verant­woording 

Met de knop hierboven kunt u de jaarrekening als pdf bestand downloaden.

Verslag activiteiten 2020/2021

Begroting 2021 opgesteld

Overleg gehad bestuur en coördinatoren Rooseveltweek

Bestuur is 2x bij elkaar geweest

Diverse aanvragen sponsoring gedaan

Diverse aanvragen collectes gedaan

Jaarverslag 2020 opgesteld